لوله کربن استیل

لوله کربن استیل

لوله ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ :

ﻓﻮﻻدی ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﻴﺎژی آن ﻛﻤﺘﺮ از %۱ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آن %۰,۲۵ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﻮﻻد ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﺪدی ﺑﻨﺎم »ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻌﺎدل« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻮﻻدﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد:

CE=%C+%Mn/6+ (%Ni+%Cu)/15+ (%Cr+%Mo+%V)/5

و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻌﺎدل ﻓﻮﻻد ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۰,۴۳ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﻮﻻد ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد (رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ، ﺷﻜﻞ دﻫﻲ و …) ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻛﺪ A53,A106 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻳﻦ دو ، ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ  روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و  ﻫﺮﻳﻚ  ،  در  دو ﮔﺮﻳﺪ A,B ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع B دارای اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻧﺮﻣﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﺮﻳﺪ A ﺑﺮای ﺧﻤﺶ ﺳﺮد و ﻛﻮﻳﻠﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪ آن در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :

A106 Gr.B SMLS

ﺣﺮف A ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻓﻮﻻد اﺳﺖ ، ﻋﺪد ۱۰۶ ﻧﻮع آن را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﻴﺎژی در ﺟﺪاوﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ASTM  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﻳﺪ  B  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ روی آن اﺳﺖ.در ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﻮﻻد ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد:

Property psi MPa
Min. Tensile Strength ۶۰,۰۰۰ ۴۱۵
Min. Yield Strength ۳۵,۰۰۰ ۲۴۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *