لوله اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ

لوله اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ

لوله اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ

لوله اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ Steel Stainless : ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژی اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺮوم آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﻴﺎژی ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺮوم ﻓﻮﻻد از ۱۱ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ Steel Stainless ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺮوم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردﮔﻲ، ﻻﻳﻪ ، آﻧﺮا ﻧﺎزﻛﻲ روی ﻓﻮﻻد ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی  از ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  S.Sدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻴﺶ از ۲۰۰ ﮔﺮﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﻠﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت و ﺧﻮردﮔﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ و در ۵ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *