فلنج ساکتی، ساکت ولد فولادی

فلنج ساکتی، ساکت ولد فولادی