لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه : ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻛﻪ روی آن را ﺑﺎ روﻛﺸﻲ از »روی« ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.در ﺳﺎﻳﺖ اوره و آﻣﻮﻧﻴﺎک ،اﻛﺜﺮ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ روﻛﺶ ﮔﺎﻟـﻮاﻧﻴﺰه دارﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺘـﻘﺎل آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ، ﻫﻮای اﺑـــﺰار دﻗﻴﻖ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

–    A53 GR.B / GALV

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ و دﻣﺎﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻧﻴﺰ ، ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ A53  ﮔﺮﻳﺪ B  اﺳﺖ و GALV.  ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ روﻛﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه آن.

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻌﻨﻮان روﻛﺶ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ روﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :ﻳﻜﻲ روﻛﺶ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و  دﻳﮕﺮی روﻛﺶ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ روی ﻟﻮﻟﻪ دارﻧﺪ. روﻛﺶ ﻫﺎی ﻧﻮع اول ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﻛــــﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.روﻛﺶ ﻫﺎی ﻧﻮع دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:روﻛﺶ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و روﻛﺶ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮ-ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ. در زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روﻛﺶ ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :

رﻧﮓ   ﻛﺎری ،   ﻗـــــــﻴﺮاﻧﺪود   ﻛﺮدن ، رﻧﮓ   زدن   ﺑﺎ   اﺳــــــﭙﺮی   ﻫﺎی   ﺗﻘﻮﻳﺖ   ﺷﺪه   ﺑﺎ   ﻓـﻠﺰﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ، روﻛﺶ اﺗﻴﻞ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت،Sherardizing ،Chromizing ، Phosphating

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *